สมใจ อ., เกยุรานนท์ พ. and สิงห์ช่างชัย เ. (2012) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 22(2), p. 44. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2251 (Accessed: 9 August 2022).