มโนการ ช. and อ่วมตานี อ. (2012) “การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ”, Thai Journal of Nursing Council, 22(2), p. 57. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2252 (Accessed: 12 August 2022).