ส่งวัฒนา ป. and พุทธรัตน์ อ. (2012) “ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด”, Thai Journal of Nursing Council, 22(2), p. 72. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2253 (Accessed: 4 July 2022).