ฉายพุทธ ป. (2012) “วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย”, Thai Journal of Nursing Council, 22(2), p. 87. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2254 (Accessed: 3 October 2022).