สุวรรณโณ จ. and สุวรรณโณ จ. (2012) “ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรัง”, Thai Journal of Nursing Council, 22(2), p. 99. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2255 (Accessed: 10 August 2022).