เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ. and เอี่ยมรักษา ส. (2012) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 14(3), p. 24. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2275 (Accessed: 2 December 2022).