ตะบูนพงศ์ ส. and บาลทิพย์ ข. (2012) “ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก”, Thai Journal of Nursing Council, 14(3), p. 51. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2277 (Accessed: 26 September 2022).