ส่งวัฒนา ป., คงอินทร์ ว. and ฐานิวัฒนานนท์ เ. (2012) “ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา”, Thai Journal of Nursing Council, 15(2), p. 12. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2297 (Accessed: 28 January 2023).