เสงี่ยม เ. and สินธุ ศ. (2012) “โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด”, Thai Journal of Nursing Council, 15(2), p. 66. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2301 (Accessed: 27 January 2023).