นิลมานัต ก., ไชยลังกา พ. and เชื้อประไพศิลป์ อ. (2012) “การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง”, Thai Journal of Nursing Council, 15(3), p. 30. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2306 (Accessed: 7 December 2022).