หนุเจริญกุล ส. (2012) “สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา”, Thai Journal of Nursing Council, 16(1), p. 1. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2321 (Accessed: 3 October 2022).