บาลทิพย์ ข., เชื้อประไพศิลป์ อ. and ไชยลังกา พ. (2012) “ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้”, Thai Journal of Nursing Council, 16(1), p. 39. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2324 (Accessed: 3 October 2022).