มิตกิตติ ร., วัชรินทร์ยานน์ ก. and แดงเปี่ยม ช. (2012) “ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10”, Thai Journal of Nursing Council, 16(2), p. 37. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2332 (Accessed: 4 December 2022).