พงศ์ถาวรกมล ค., ฉัตรชัยสุชา ส. and สมจิตประเสริฐ พ. (2012) “ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี”, Thai Journal of Nursing Council, 16(2), p. 84. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2335 (Accessed: 7 December 2022).