ชุณหะวัต ด., ตันติกรกุล จ. and ฦาชา ย. (2012) “ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, 16(3), p. 63. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2343 (Accessed: 2 December 2022).