พงศ์ถาวรกมล ค. and ฉัตรชัยสุชา ส. (2012) “รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี”, Thai Journal of Nursing Council, 18(2), p. 1. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2359 (Accessed: 27 January 2023).