บูรณะเรืองโรจน์ส., เกษมกิจวัฒนาส., กีรติวิทยานันท์ณ. and พงศ์ถาวรกมลค. (1) “ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด”, Thai Journal of Nursing Council, 21(2), p. 46. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383 (Accessed: 18February2020).