บูรณะเรืองโรจน์ ส., เกษมกิจวัฒนา ส., กีรติวิทยานันท์ ณ. and พงศ์ถาวรกมล ค. (2012) “ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด”, Thai Journal of Nursing Council, 21(2), p. 46. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383 (Accessed: 30 September 2022).