คงบุญ ส., สมประเสริฐ ช. and เกษมกิจวัฒนา ส. (2012) “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, 21(2), p. 62. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2384 (Accessed: 4 October 2022).