เกษมกิจวัฒนาส. (2012) “บรรณาธิการแถลง”, Thai Journal of Nursing Council, 21(3). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2386 (Accessed: 19January2021).