ธงชัย ฉ. (2012) “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ”, Thai Journal of Nursing Council, 21(3), p. 5. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2387 (Accessed: 29 November 2022).