ภักดีวงศ์เ. (2012) “การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”, Thai Journal of Nursing Council, 21(3), p. 12. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2388 (Accessed: 26September2020).