วะสี ป., ธงชัย ฉ., พงศ์มั่นจิตร พ., เชื้อเจ็ดตน พ. and สุขเกษม ส. (2012) “ประสิทธิผลการการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”, Thai Journal of Nursing Council, 21(3), p. 75. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2393 (Accessed: 27 January 2023).