เกษมกิจวัฒนาส. (2012) “บรรณาธิการแถลง”, Thai Journal of Nursing Council, 21(4). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2394 (Accessed: 11April2020).