ธงชัย ฉ. (2012) “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”, Thai Journal of Nursing Council, 21(4), p. 8. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2395 (Accessed: 3 October 2022).