พลิกบัวว., เกษมกิจวัฒนาส., ผาณิตรัตน์ร. and จักรภีร์ศิริสุขส. (2012) “ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด”, Thai Journal of Nursing Council, 21(4), p. 44. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2397 (Accessed: 24February2020).