เกษมกิจวัฒนา ส. (2012) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Nursing Council, 22(1), p. 4. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2402 (Accessed: 6 December 2022).