หิรัญชุณหะส., แสงจันทร์ห., ส่งวัฒนาป. and เพชรพิเชฐเชียรว. (2012) “สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ”, Thai Journal of Nursing Council, 22(1), p. 9. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2403 (Accessed: 26September2020).