ธนาโนวรรณน. (2012) “การคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมในขณะตั้งครรภ์ : ภัยมืดที่สามารถป้องกันได้”, Thai Journal of Nursing Council, 22(3), p. 9. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2438 (Accessed: 16July2020).