พานิชย์ จ. and ชัยวัฒน์ ว. (2012) “ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”, Thai Journal of Nursing Council, 22(3), p. 40. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2441 (Accessed: 5 February 2023).