อาภานันทิกุล ม. (2012) “บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ”, Thai Journal of Nursing Council, 22(4), p. 5. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2457 (Accessed: 1 December 2022).