สี่หิรัญวงศ์อ. and ยุทธไตรป. (2012) “การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ”, Thai Journal of Nursing Council, 22(4), p. 10. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2459 (Accessed: 4April2020).