แสงนิมิตชัยกุลว. and ชัยวัฒน์ว. (2012) “ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”, Thai Journal of Nursing Council, 22(4), p. 38. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2461 (Accessed: 1April2020).