รัตนกุล ป. (2012) “บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, 23(1), p. 5. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2468 (Accessed: 26 November 2022).