ไกรนุวัตร ก. (2012) “แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน”, Thai Journal of Nursing Council, 23(1), p. 10. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2469 (Accessed: 1 December 2022).