โมลี ป., โตสิงห์ อ. and สินธุ ศ. (2012) “ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม”, Thai Journal of Nursing Council, 23(1), p. 22. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2470 (Accessed: 10 December 2022).