สุวรรณโณ จ., เพชรศิราสัณฑ์ เ., ประเสริฐไทย ป., จันทร์ประดิษฐ์ อ. and ใสสุข ว. (2012) “การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง”, Thai Journal of Nursing Council, 23(1), p. 35. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2471 (Accessed: 6 October 2022).