เฉลิมพิชัย ท., รติธร เ., เสรีเสถียร เ. and บริบูรณ์หิรัญสาร ด. (2012) “อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”, Thai Journal of Nursing Council, 23(1), p. 48. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2472 (Accessed: 28 November 2022).