แจ้งสุทธิวรวัฒน์พ. and อังสุโรจน์ร. ย. (1) “สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง”, Thai Journal of Nursing Council, 23(1), p. 87. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2475 (Accessed: 12August2020).