ชอบอรุณสิทธิ ช., เกษมกิจวัฒนา ส. and ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. (2012) “ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี”, Thai Journal of Nursing Council, 23(1), p. 100. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2476 (Accessed: 27 September 2022).