ขันตีจิตร ก., เกษมกิจวัฒนา ส. and ฉายพุทธ ป. (2012) “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร”, Thai Journal of Nursing Council, 23(2), p. 26. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2480 (Accessed: 29 September 2022).