อาภานันทิกุล ม., ธนูรักษ์ ร. and ฦาชา ย. (2012) “การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี”, Thai Journal of Nursing Council, 23(2), p. 52. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2482 (Accessed: 7 October 2022).