เซ็นนันท์ก., โตสิงห์อ. and สินธุศ. (2012) “การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม”, Thai Journal of Nursing Council, 23(3), p. 26. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531 (Accessed: 28February2020).