เซ็นนันท์ ก., โตสิงห์ อ. and สินธุ ศ. (2012) “การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม”, The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council , 23(3), p. 26. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531 (Accessed: 29 November 2023).