พวงจำปา ส., นันทชัยพันธ์ พ. and ธงชัย ฉ. (2012) “การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน”, Thai Journal of Nursing Council, 23(3), p. 40. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2532 (Accessed: 28 January 2023).