ศิริภักดี ก. (2012) “บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง”, Thai Journal of Nursing Council, 23(4), p. 5. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2539 (Accessed: 5 July 2022).