ศรีสุพรรณ ว., รุจกรกานต์ ด. and คงประเสริฐ พ. (2012) “สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์”, Thai Journal of Nursing Council, 23(4), p. 20. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2541 (Accessed: 27 May 2022).