นันท์ศุภวัฒน์ เ., คุณาวิกติกุล ว., เกียรติเลิศนภา ผ., อภิขาติบุตร ก. and ศรีสุพรรณ ว. (2012) “การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 23(4), p. 41. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2543 (Accessed: 2 February 2023).