อนุเรือง ศ., สินธุ ศ., วาณิชย์กุล น. and ศรียุกตศุทธ อ. (2012) “ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง”, Thai Journal of Nursing Council, 24(1), p. 11. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2551 (Accessed: 28 January 2023).