สิทธิกัน จ., ศุทธากรณ์ ว. and แก้วธรรมานุกูล ธ. (2012) “ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน”, Thai Journal of Nursing Council, 24(1), p. 49. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2554 (Accessed: 28 November 2022).